SỐ LIỆU QUÝ 1 NĂM 2024
77 Dự án Dự án khởi công mới
0 Dự án Dự án NOXH khởi công mới
3.027 Căn, căn hộ, lô BĐS đủ điều kiện giao dịch
434 Căn, căn hộ, lô BĐS đã giao dịch
Tỷ đồng Dư nợ tín dụng