SỐ LIỆU QUÝ 2 NĂM 2024
3 Dự án Dự án khởi công mới
1 Dự án Dự án NOXH khởi công mới
22.500 Căn, căn hộ, lô BĐS đủ điều kiện giao dịch
1.960 Căn, căn hộ, lô BĐS đã giao dịch
Tỷ đồng Dư nợ tín dụng