HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM
Từ khóa
Đơn vị
Tra cứu
528 bản ghi / 27 trang
1 2 3 4 5 ... 27
STT Số chứng chỉ Họ tên Ngày được cấp chứng chỉ Đơn vị cấp chứng chỉ
1 645646 Nguyễn Văn Nam SXD Thành phố Hà Nội
2 534543 Nguyễn Văn Lâm SXD Thành phố Hà Nội
3 6456 Trần văn An SXD Thành phố Hà Nội
4 BAG-1329 Dương Ngọc Anh 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
5 BAG-1330 Nguyễn Thị Ánh 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
6 BAG-1331 Tô Văn Công 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
7 BAG-1332 Đỗ Văn Công 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
8 BAG-1333 Đỗ Thị Ngọc Diệp 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
9 BAG-1334 Nguyễn Thị Dung 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
10 BAG-1335 Vũ Minh Định 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
11 BAG-1336 Nguyễn Văn Đức 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
12 BAG-1337 Đặng Thị Huê 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
13 BAG-1338 Nguyễn Duy Khương 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
14 BAG-1339 Tường Duy Liên 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
15 BAG-1340 Tô Hoàng Long 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
16 BAG-1341 Ma Thị Lộc 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
17 BAG-1342 Lê Hoài Nam 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
18 BAG-1343 Nguyễn Văn Năm 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
19 BAG-1344 Lê Thị Nhị 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
20 BAG-1345 Phan Việt Phong 22/09/2023 SXD Tỉnh Bắc Giang
528 bản ghi / 27 trang
1 2 3 4 5 ... 27