Từ khóa
9 bản ghi / 1 trang
1
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
29/2023/QH15 28/11/2023 Luật số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội: Luật Kinh doanh bất động sản
10/VBHN-BXD 25/08/2023 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
08/VBHN-BXD 25/08/2023 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở
09/VBHN-BXD 25/08/2023 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 25/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
35/2023/NĐ-CP 20/06/2023 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20-06-2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
03/2023/TT-BXD 28/04/2023 Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/04/2023 của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở
02/VBHN-BXD 20/04/2023 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 20/4/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
01/VBHN-BXD 17/03/2023 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 17/3/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
01/2022/TT-BXD 30/06/2022 Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/06/2022 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
44/2022/NĐ-CP 29/06/2022 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
65/2014/QH13 25/11/2014 Luật số 65/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT NHÀ Ở
66/2014/QH13 25/11/2014 Luật số 66/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
9 bản ghi / 1 trang
1