Số/ Ký hiệu 29/2023/QH15
Ngày ban hành 28/11/2023
Đơn vị ban hành Quốc hội
Trích yếu Luật số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội: Luật Kinh doanh bất động sản