Thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản về việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng địa phương thực hiện một số nội dung:
 
1. Cập nhật, công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản về việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản.
 
2. Báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung sau:
- Báo cáo thường xuyên: Thông tin về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản khi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
- Báo cáo hàng quý: 
+ Số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn, bao gồm số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (các dự án đã được cấp phép theo quý); 
+ Số lượng nhà ở/ diện tích nhà ở hoàn thành; 
+ Nguồn cung nhà ở (trên cơ sở danh mục dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng công bố); 
+ Lượng giao dịch bất động sản, bao gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú; 
- Báo cáo hàng năm: 
+ Tổng số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn (Tổng các dự án đã được cấp phép theo năm); 
+ Tổng số lượng nhà ở/ diện tích nhà ở hoàn thành và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm; 
+ Tổng nguồn cung nhà ở bao gồm số lượng chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền (theo năm); 
+ Tổng lượng giao dịch bất động sản, bao gồm: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng.
- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 10 các tháng 4, 7 ,10 ,1.
Chi tiết theo file đính kèm.
Tài liệu: 1972qln_.pdf