Báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2030

Nhằm đánh giá, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tại các địa phương theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung công việc ...

Tài liệu: cv.rar