Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2018 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016

Công văn số 3087/BXD-QLN ngày 10/12/2018 của Bộ Xây dựng đôn đốc các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện  Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2018 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016

Tài liệu: don_doc_dia_phuong_lan_4_6122018_final_20181210104008378370_(1).doc