Báo cáo về tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 2991/BXD-QLN gửi các đơn vị về việc báo cáo về tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, thành phố, nội dung báo cáo cụ thể như sau: 

1. Tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (báo cáo theo Phụ lục kèm theo công văn này) 

2. Khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy định pháp luật về bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. 

3. Đề xuất, kiến nghị


Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng để tổng hợp trước ngày 14/12/2018. Bản mềm gửi về email: phongbds.qln@gmail.com.

 

Tài liệu: bxd_2991-bxd-qln_26112018.doc