Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Bộ Xây dựng vừa có công văn 1021/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Ngày 19/01/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 63/QĐ-BXD về Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP. Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Để có cơ sở cho công tác nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị - nếu có (báo cáo theo nội dung phụ lục gửi kèm công văn này).

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 12/4/2021.