Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3760/QĐ-UBND cho phù hợp với thực tế hiện nay; phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020

Tài liệu: 9f7a4559-88cf-49e1-a65c-116e5a535ad0.signed.pdf