Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 14/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg nhằm hoàn thiện đồng bộ và phát huy hiệu quả Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long 2001-2015 và đáp ứng nhu cầu di dời, ổn định đời sống cho khoảng 60.000 hộ dân. 
Theo Quyết định này, các địa phương chủ động bố trí nguồn vốn, rà soát số lượng hộ, số lượng dự án để thực hiện.