Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg
Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện trong giai đoạn 2015-2020, với mục tiêu hỗ trợ cho hơn 311.000 hộ nghèo xây dựng nhà ở; sau khi rà soát, số hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở giảm xuống còn 240.000 hộ. Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, các hộ nghèo được vay vốn từ ngân sách trung ương để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở với mức vay tối đa là 25 triệu đồng/hộ. 
Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến nay, cả nước đã thực hiện hỗ trợ được cho 104.721/240.000 hộ nghèo đăng ký vay vốn làm nhà ở, với tổng số vốn đã cho vay khoảng 2.590 tỷ đồng (đạt 43% kế hoạch của cả Chương trình). Dự kiến trong năm 2020 sẽ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho khoảng 42.000 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg.