Kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 tính đến tháng 2/2020
Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến hết tháng 02/2020 cả nước đã và đang thực hiện hỗ trợ là 335.854 hộ (đạt 85,3%), trong đó: 
- Hoàn thành hỗ trợ cho 322.514 hộ (gồm 151.065 hộ xây mới, 171.449 hộ sửa chữa);
- Đang triển khai thực hiện hỗ trợ cho 13.340 hộ (gồm 6.474 hộ xây dựng mới và 6.866 hộ sửa chữa);