Số/ Ký hiệu 2016/TT-BXD
Ngày ban hành 15/12/2016
Đơn vị ban hành Bộ Xây dựng
Trích yếu Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.