Kỳ báo cáo
STT Nội dung Số dư đầu kỳ
(triệu USD)
Số dư trong kỳ báo cáo
(triệu USD)
Số luỹ kế từ đầu năm
(triệu USD)
I Tổng cộng
1 Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản
2 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân vào lĩnh vực bất động sản
II Số dự án cấp mới trong hoạt động kinh doanh bất động sản từ nguồn vốn FDI