Kỳ báo cáo
Kỳ báo cáo chưa có dữ liệu!
STT Tên tổ chức phát hành Số lượng trái phiếu phát hành Tổng giá trị trái phiếu phát hành
(tỷ đồng)
Thị trường trong nước Thị trường Quốc tế
Tổng cộng