HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM
Kỳ báo cáo
1 bản ghi / 1 trang
1
STT Tên tổ chức phát hành Số lượng trái phiếu phát hành Tổng giá trị trái phiếu phát hành
(tỷ đồng)
Thị trường trong nước Thị trường Quốc tế
1 Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 22.500 2.250
Tổng cộng 2250.00
1 bản ghi / 1 trang
1