Kỳ báo cáo
STT Nội dung Giá trị
(tỷ đồng)
Tổng cộng
I Dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản
1 Dư nợ tín dụng đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở
2 Dư nợ tín dụng đối với dự án văn phòng cho thuê
3 Dư nợ tín dụng đối với dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất
4 Dư nợ tín dụng đối với dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng
5 Dư nợ tín dụng đối với các dự án nhà hàng, khách sạn
6 Dư nợ tín dụng đối với khách hàng xây dựng, sửa chữa, mua nhà để bán, cho thuê
7 Dư nợ tín dụng đối với khách hàng mua quyền sử dụng đất
8 Dư nợ tín dụng đầu tư kinh doanh bất động sản khác
II Số dư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai