HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM
Kỳ báo cáo
STT Nội dung Giá trị
(tỷ đồng)
Tổng cộng 951.526
I Dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản 925.796
1 Dư nợ tín dụng đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở 252.792
2 Dư nợ tín dụng đối với dự án văn phòng cho thuê 37.535
3 Dư nợ tín dụng đối với dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất 53.564
4 Dư nợ tín dụng đối với dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng 45.169
5 Dư nợ tín dụng đối với các dự án nhà hàng, khách sạn 66.184
6 Dư nợ tín dụng đối với khách hàng xây dựng, sửa chữa, mua nhà để bán, cho thuê 137.375
7 Dư nợ tín dụng đối với khách hàng mua quyền sử dụng đất 63.176
8 Dư nợ tín dụng đầu tư kinh doanh bất động sản khác 270.001
II Số dư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai 25.730