Đơn vị: TỈNH SƠN LA
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2023
Quay lại
Nhà ở thương mại
STT Tên dự án Số lượng căn hộ, lô đất của dự án theo phê duyệt Dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Dự án đã giao dịch
Trong quý (căn, lô) Lũy kế từ đầu năm (căn, lô) Trong quý (căn, lô) Giá bán bình quân
triệu đồng/m2
Tổng cộng 1.265 53 81
1 Dự án KĐT bản Buồn 121 53 81
1 bản ghi / 1 trang
1