Đơn vị
Kỳ báo cáo
Không tồn tại dữ liệu nào!
Nhà ở xã hội
STT TỈNH/ THÀNH PHỐ Số dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt Số lượng căn hộ, lô đất của dự án theo phê duyệt Dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Dự án đã giao dịch
Trong quý (căn, lô)
Trong quý (căn, lô) Lũy kế từ đầu năm (căn, lô)
Tổng cộng 1