Đơn vị: TỈNH BẮC KẠN
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2024
Quay lại
Không tồn tại dữ liệu nào!
Bất động sản khu công nghiệp
STT Tên dự án Quy mô của dự án KCN, KCX theo phê duyệt (m2) Tình hình giao dịch của dự án
Để bán (m2) Cho thuê (m2)
Tổng cộng