HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM
Đơn vị: TỈNH SƠN LA
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2023
Quay lại
Không tồn tại dữ liệu nào!
Bất động sản khu công nghiệp
STT Tên dự án Quy mô của dự án KCN, KCX theo phê duyệt (m2) Tình hình giao dịch của dự án
Để bán (m2) Cho thuê (m2)
Tổng cộng