HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM
Đơn vị: TỈNH VĨNH PHÚC
Kỳ báo cáo: QUÝ 2 NĂM 2023
Quay lại
Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị
STT Tên dự án Địa điểm thực hiện dự án Tên chủ đầu tư Số lượng theo phê duyệt của dự án Dự án đủ điều kiện bán nhà ở Tình hình giao dịch của dự án
Trong quý
(căn, lô)
Lũy kế từ đầu năm
(căn, lô)
Để bán Cho thuê,
thuê mua
Chung cư Riêng lẻ Đất ở Chung cư Riêng lẻ Đất ở Chung cư Riêng lẻ Đất ở
0 Tổng cộng
0 bản ghi / 1 trang
1