STT Nội dung Tài liệu
1 Tài liệu hướng dẫn sử dung cho các sở xây dựng
2 Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của nghị đinh 117 và thông tư 27