Bộ xây dựng
Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Giới thiệu tổng quan về HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử , thực hiện cải cách và hiện đại hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính trong cơ quan Bộ , tin học hóa công tác quản lý điều hành

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước, góp phần cải cách các hoạt động quản lý , điều hành của Bộ Xây dựng nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng; tăng cường sự hợp tác, trao đổi thông tin, minh bạch thông tin giữa Bộ Xây dựng và người dân , doanh nghiệp góp phần thúc đẩy công cuộc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

Liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng, Chính phủ đã ban hành:

  • Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về xây dựng , quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP

"HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN" đã được xây dựng bám sát các nội dung của Nghị định 117/2015/NĐ-CP, Thông tư số 27/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng và đáp ứng được các nội dung như sau:

  • Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
  • Thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu
  • Xử lý thông tin, dữ liệu
  • Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu
  • Xây dựng và ban hành chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức
  • Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm phục vụ quản lý , vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
  • Tổ chức bộ máy quản lý vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản